www.stanica.pilchowice.pl   -  H I S T O R I A  3
 
Rok 1806 to niestety kolejne obciążenia wojenne. Po przegranej przez Prusy pod Jeną bitwie z wojskami Napoleona, na terenie Śląska zakwaterowane zostały wojska francuskie. Poza wysokimi podatkami dla pruskiego państwa, klasztor ponosić musiał też koszty kwaterunku francuzów. Król pruski Fryderyk Wilhelm III dostrzegł szansę ratowania budżetu państwa w rozwoju rodzącego się na Śląsku przemysłu. Aby zapewnić dopływ rąk do pracy, wydał w 1807  roku edykt znoszący osobiste poddaństwo chłopów ( w dobrach kościelnych od 1810, a całkowicie poddaństwo zniósł „Edykt regulacyjny” z 1814r). Wysokość nałożonej na Prusy przez Napoleona kontrybucji była jednak tak wysoka, że król Fryderyk zdecydował się w październiku 1810 roku na sekularyzację klasztorów, aby w ten sposób zasilić państwową kasę.
26 listopada 1810 roku, po 552 latach, klasztor braci Cystersów w Rudach został rozwiązany, a tym samym Stanica przestała być wsią klasztorną.
W roku 1815 rudzkie dobra wraz z wchodzącą w ich skład Stanicą, z rąk pruskiego króla otrzymał landgraf Wiktor Amadeusz von Hessen-Rothenburg, a po jego bezpotomnej śmierci w 1934 roku dobra te przejął Wiktor Maurycy zu Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst. Kolejne lata to gwałtowny rozwój śląskiego przemysłu i „ucieczka” z gospodarki wiejskiej do pracy w mieście. Proces ten wzmógł się jeszcze po oddaniu do użytku w 1899 roku linii kolei wąskotorowej na trasie Gliwice - Rudy. Początki XX wieku to kolejna wojenna zawierucha, tym razem na globalną skalę. Z frontów Pierwszej Wojny Światowej nie powróciło nigdy 25 staniczan. Okres międzywojenny to dla Śląska czas powstań i związanych z nimi wojennymi zdarzeniami, które tym razem ominęły Stanicę. ( w Plebiscycie za Polską głosowało 71,7% staniczan). Przełomem w unowocześnieniu naszej wsi była niewątpliwie jej elektryfikacja. Przeprowadzono ja z inicjatywy ówczesnego sołtysa Johana Driszla. Jego inicjatywą było też wybrukowanie w latach 1927-8 ulicy Gliwickiej.W roku 1925 uruchomiono w Stanicy Urząd Pocztowy oraz rozpoczęto budowę Domów Celnych.
Okres względnego spokoju i rozwoju wsi trwał niestety jedynie 21 lat. Rozpoczęta w 1939 roku II Wojna Światowa „kosztowała” życie ponad stu mieszkańców Stanicy (polegli na frontach, zmarli internowani, zaginieni).
26 stycznia 1945 roku wraz z wejściem do Stanicy radzieckich żołnierzy, rozpoczął się zupełnie nowy okres w historii naszego sołectwa. Terytorialnie stała się nasza wieś częścią zniszczonej wojną Polski. Mimo trudnych i zawiłych politycznie czasów, życie powoli się odradzało. Powstawały społeczne organizacje, Ludowy Klub Sportowy, Ochotnicza Straż Pożarna czy Koło Gospodyń Wiejskich. Obecnie jest Stanica prężnym i coraz bardziej przyjaznym miejscem na Ziemi.
Zainteresowanych szczegółową historia Stanicy odsyłam do książki autorstwa kś. Piotra Góreckiego - „Stanica, dzieje parafii, historia osady” Wyd. Kuria Diecezjalna Gliwice 2008r. Również osobiście, (atknapik@interia.pl) mogę zainteresowanym przekazać wielu historycznych informacji i ciekawostek, których z oczywistych powodów nie mogłem umieścić na stronie internetowej.
                                                                                                                                                       Andrzej T. Knapik